Navigácia

Obsah

Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Malé Chyndice

Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Malé Chyndice

OBEC Malé Chyndice získala nenávratný finančný príspevok vo výške 21 603,00 EUR na projekt s názvom Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Malé Chyndice. Celkové oprávnené výdavky boli vo výške 21 603,00 EUR.  

Poskytovateľ:

Pôdohodpodárska platobná agentúra, Hraničná 12, 815 26 Bratislava

Kód výzvy: MAS_004/7.4/obce 

Program rozvoja vidieka SR 2014-2020

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí 

Hlavný cieľ:  primárnym cieľom projektu je posilnenie infraštruktúrnej vybavenosti územia rekonštrukciou interiéru budovy kultúrneho domu, za účelom zlepšenia poskytovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo, súvisiacich s organizáciou kultúrno-spoločenských podujatí, spolkových, záujmových a voľnočasových aktivít, formou vytvorenia priaznivejších podmienok, kde sa tieto služby poskytujú a to rekonštrukciou interiéru budovy kultúrneho domu v nasledovnom rozsahu:

- búracie práce (odstránenie nášľapných vrstiev podláh, odstránenie vnútorných dverí aj so zárubňami, demontáž dreveného pódia, odstránenie omietky)

- výmena podláh (položenie nových nášľapných vrstiev podláh a zateplenie podláh, montáž nového pódia – montáž palubovej podlahy masívnej)

- výmena výplní otvorov (výmena všetkých pôvodných vnútorných dverných konštrukcií)

- úprava povrchov – nová interiérová omietka 

 

V Malých Chyndiciach dňa 6.5.2022


Vytvorené: 9. 10. 2023
Posledná aktualizácia: 9. 10. 2023 14:03
Autor: Správca Webu