Obsah

GDPR

Pevádzkovateľ – Obec Malé Chyndice, so sídlom 951 54 Malé Chyndice č. 79, IČO: 00399434 si Vás dovoľuje informovať, že v čase konania podujatí dôjde na vyhradených miestach k zaznamenávaniu jeho priebehu audiovizuálnou technikou, ktoré bude uskutočňovať prevádzkovateľ.

Vaše osobné údaje vo forme obrazových snímok a obrazovo – zvukových  záznamov prevádzkovateľ spracúva za účelom propagácie podujatia a zdeklarovania jeho priebehu, v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Obrazové snímky a obrazovo-zvukové záznamy z podujatia zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa – Obec Malé Chyndice budú uchovávané po dobu 5 rokov.

Zodpovedná osoba:

Lenka Tomková
Obecný úrad Malé Chyndice č. 79
951 54 Malé Chyndice

email: mchyndice@gmail.com
č.tel.: 037/7884201